MAHARASHTRA CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

An Autonomous society working under Directorate of Industries Government of Maharashtra

MAHARASHTRA CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT , PUNE


EDP On Live Stock Management

Rs. 4720.00 Only

Included GST


From : 09/08/2021 To 18/08/2021
District : PUNE
शेळीच्या जाती  व अर्थशाश्त्र, चारा, व्यवस्थापन  निवड, शेडचे व्यवस्थापन, शेळीच्या दुधाचे आरोग्यविषयक महत्व,शेळीचे आजार व उपचार, कुकुटपालनातील उध्योगसंधी, सुधारीत कोंबड्यांच्या जाती, निवड व शेडचे व्यावनस्थापन, कोंबड्यांचे आहार व व्यवस्थापन, कोंबड्यांचे आजार व त्यावरील उपचार, बाजारपेठ पहानी तंत्र, मार्केटींग, विविध परवाने, उद्योग व्यवस्थापन, शासकिय कर्ज योजना, प्रकल्प अहवाल, इ. बाबत सविस्तर माहिती . EDP On Live Stock Management

Copyright © All Rights Reserved by MCED