MAHARASHTRA CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

An Autonomous society working under Directorate of Industries Government of Maharashtra

MAHARASHTRA CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT , PUNE


मत्स्य संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम

Rs. 4720.00 Only

Included GST


From : 14/02/2022 To 24/02/2022
District : PUNE
Please enter details - गोड्या पाण्यातील मत्स्य संवर्धन भारतीय प्रमुख कार्प मशांची ओळख मत्स्य बीज निर्मिती मस्य संवर्धन तलावाची पुर्व तयारी मस्य व्यवसाय विभागाच्या विविध योजना शेत तळ्यातील मस्य संवर्धन मत्स्य बीज निर्मिती केंद्राला भेट मत्स्यांची निवड मशाचा आहार आजार उपचार फिश टँक तयार करणे टँकमधील बायोलॉजिकल सायकल फिलटरेशन पाण्याची क्षारता तपासणे. मत्स्य संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम

Copyright © All Rights Reserved by MCED