MAHARASHTRA CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

An Autonomous society working under Directorate of Industries Government of Maharashtra

MAHARASHTRA CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT , HINGANA, NAGPUR


Training Programme on Goat, Poultry, Cow Farming

Rs. 2360.00 Only

Included GST


From : 27/01/2022 To 01/02/2022
District : HINGANA, NAGPUR
पशुसंर्वधनावर आधारीत, शेळी पालन, कुक्‍कुटपालन व गाय म्‍हैसपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षणातील अभ्‍यासक्रम शेळी पालन कुक्‍कुटपालन गाय व म्‍हैसपालन प्राण्‍यांच्‍या विविध जाती गोठा/शेड बांधणे चारा व्‍यवस्‍थापन लसीकरण, आजार व प्राथमिक उपचार विमा, प्रकल्‍प अहवाल तयार करणे शासनाच्‍या व बँकेच्‍या विविध कर्ज योजना कृषी व पशुसंर्वधन क्षेत्रातील तंज्ञामार्फत मार्गदर्शन कालावधी : 27/01/2022 to 01/02/2022 रोज ४ तास Training Programme on Goat, Poultry, Cow Farming

Copyright © All Rights Reserved by MCED